چرخه زندگی

«چرخه زندگى» یک هواپیما، از ابتدایى‏‌ترین فکر اولیه تا زمان بازنشستگى، از دو دیدگاه اقتصادى و فنى قابل‏‌بررسى و تحلیل است، و کارشناسان هر یک از این دو دیدگاه، ضمن تلاش براى دستیابى به بهترین کارکرد عملیاتى در محدوده خودشان، باید به نظرات گروه دیگر هم توجه داشته باشند.