برچسب: تجاری

ای.اس. ۳۵۰

ای.اس. ۳۵۰ ۱۹۷۴ AS 350 هلیکوپتر تجارى چندمنظوره شهرت: اکیوریل همخانواده: اسکوئیلو، اى‏‌استار، آل‏‌استار، اى.اس. ۵۵۰ (فِنک )، اى.اس. ۳۵۵ (اکیوریل ۲)، اى.اس. ۵۵۵ (فنک) سازنده: یوروکوپتر (فرانسه، آلمان غربى)…