برچسب: تفریحی

تی.بی. ۲۰

تی.بی. ۲۰ ۱۹۸۰ TB 20 هواپیماى آموزشى-تفریحى شهرت: ترینیداد همخانواده: تى.بى.-۹، تى.بى.-۱۰، تى.بى.۲۰۰، تى.بى. ۲۱ سازنده: سوکاتا – آئرواسپشیال (فرانسه) سوکاتا شعبه غیرنظامى آئرواسپشیال و یکى از سازندگان پرتولید هواپیماست.…