برچسب: ضدتانک

ای.۱۲۹

ای.-۱۲۹ ۱۹۸۵ A-129 هلیکوپتر تهاجمى ضدتانک شهرت: منگوستا سازنده: آگوستا (ایتالیا) در ۱۹۷۴ شرکتهاى آگوستا (ایتالیا) و ام.بى.بى. (آلمان غربى سابق) طراحى مشترک هلیکوپترى رزمى را آغاز کردند. طرح مشترک…