برچسب: نرابری

دش ایت

دش ایت ۱۹۸۳ Dash 8 هواپیماى ترابرى نزدیک‏‌برد نامگذارى نظامى: (کانادایی) سى.سى.-۱۴۲، سى.تى.-۱۴۲ (امریکایی) ئى.-۹ اى. نام رسمی: دی.اچ.سی.-۸ سازنده: دهاویلند کانادا (کانادا) شرکت دهاویلند کانادا (اختصارا دى.اچ.سى.) در اواخر…