برچسب: ]واپیما

کاسا ۲۱۲

کاسا ۲۱۲ ۱۹۷۱ CASA C-212 هواپیماى ترابرى سبک چندمنظوره شهرت: اویوکار همخانواده: ان.سى.-۲۱۲ سازنده: کاسا (اسپانیا) کاسا-۲۱۲ اساساً براى نوسازى ناوگان ترابرى «نیروى هوایى اسپانیا»، که شامل هواپیماهاى قدیمى یونکرس،…